------------------------------------------------------------------------


Văn bản 2556/LĐTBXH-BĐG V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

------------------------------------------------------------------------


Văn bản 8022/NHNN-TCCB V/v hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018


------------------------------------------------------------------------
Văn bản 34/UBQG-VP V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
------------------------------------------------------------------------