Trang thông tin điện tử Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận
 
           TRANG CHỦ

Bản tin

Tín dụng Chính sách xã hội

Huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân

Công tác Đào tạo, tập huấn

Hoạt động đoàn thể

Đồng hành cùng người nghèo

Lịch giao dịch xã, phường, thị trấn

Văn bản NHCSXH tỉnh

Văn bản UBND tỉnh, Sở, Ngành

  Các văn bản, thủ tục hành chính...
LIÊN HỆ/GÓP Ý
THÔNG TIN LIÊN HỆ
THÔNG TIN GÓP Ý


Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động


Cho vay Nhà ở xã hội


Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và học tập các chuyên đề 40,41,42,43,44,45


Chuyên đề 2019...

.

LIÊN KẾT WEBSITE
Phóng sự ảnh Phóng sự ảnh
 
Tín dụng Chính sách xã hội

Cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ

(Cập nhật lúc 11:00:00 13/04/2018)

1. Đối tượng được vay vốn:

(1). Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.

(2). Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

(3). Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp.

(4). Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

(5). Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Trừ đối tượng là người có công với cách mạng; các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo phải theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Điều kiện vay vốn:

- Người vay phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng.

- Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua NOXH đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội (NOXH); tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

- Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách NOXH theo quy định.

- Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH.

- Có giấy đề nghị vay vốn, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi NOXH tại Ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác.

- Đối với vay vốn để mua, thuê mua NOXH: Có hợp đồng mua, thuê mua NOXH với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng NOXH thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư NOXH của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Thực hiện bảo đảm tiền vay: Đối với vay vốn để mua, thuê mua NOXH: Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

3. Hạn mức vay:

- Trường hợp mua, thuê mua NOXH: Mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua NOXH.

- Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Mức vốn vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

4. Thời hạn cho vay:

Tối thiểu 15 năm và tối đa 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

5. Lãi suất cho vay áp dụng trong năm 2018: 4,8%/năm (0,4%/tháng) theo Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 03/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Hồ sơ vay vốn NOXH gồm:

a). Đối với mua, thuê mua NOXH

* Ngân hàng tiếp nhận từ Tổ TK&VV

- Giấy đề nghị vay vốn: Mẫu số 01/NƠXH.

- Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở.

- Giấy chứng minh về điều kiện thu nhập.

- Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.

* Ngân hàng tiếp nhận từ người vay

- Bản sao có chứng thực Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, hoặc Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội;

- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua, thuê mua NOXH.

- Biên bản bàn giao nhà ở giữa người vay vốn để thuê mua NOXHvới chủ đầu tư.

b). Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở:

* Ngân hàng tiếp nhận từ Tổ TK&VV

- Giấy đề nghị vay vốn: Mẫu số 01/NƠXH.

- Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở.

- Giấy chứng minh về điều kiện thu nhập.

- Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.

* Ngân hàng tiếp nhận từ người vay

- Dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo mẫu số 10/NƠXH;

- Hợp đồng thi công (nếu có);

- Bản vẽ thiết kế và bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

* Các bước trong quy trình cho vay:

- Bước 1: Người vay gửi hồ sơ cho Tổ TK&VV, gồm: Giấy đề nghị vay vốn; giấy tờ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện thu nhập và cư trú.

(Đối với vay vốn để mua, thuê mua NOXH: Người vay tham gia vào Tổ TK&VV nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại địa phương nơi có NOXH xin mua, thuê mua. Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Người vay tham gia vào Tổ TK&VV nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi có đất để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở)

- Bước 2: Tổ Tiếp nhận và tập hợp nhu cầu của người đăng ký vay; họp bình xét công khai dưới sự giám sát, chứng kiến của Trưởng thôn và Lãnh đạo hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã; lập danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH theo mẫu số 03a/NƠXH kèm hồ sơ vay vốn, biên bản họp Tổ gửi Ban giảm nghèo cấp xã.

- Bước 3: + Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã được giao, Ban giảm nghèo cấp xã tập hợp hồ sơ của các Tổ TK&VV trong toàn xã trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận trên Danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH mẫu số 03b/NƠXH, sau đó gửi NHCSXH nơi cho vay.

+ Trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao thì tổ chức chấm điểm theo Bảng tiêu chí chấm điểm để xét ưu tiên vay vốn nhà ở xã hội mẫu số 11/NƠXH. Căn cứ vào số điểm đã chấm để xác định số người được vay vốn theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp tại mức chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao mà có nhiều người bằng điểm nhau thì bốc thăm. Việc công khai điểm và bốc thăm do Ban giảm nghèo thực hiện dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND cấp xã và được lập thành biên bản lưu tại xã.

- Bước 4: + Sau khi nhận hồ sơ vay vốn do Tổ gửi đến, ngân hàng thông báo cho người vay mang hồ sơ bổ sung để làm thủ tục vay vốn.

+ Ngân hàng thực hiện kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và thống nhất trong bộ hồ sơ vay vốn. Thông báo cho Tổ hoặc người vay điều chỉnh, bổ sung kịp thời hồ sơ nếu chưa đủ hoặc chưa đảm bảo hợp pháp, hợp lệ. Có phiếu tiếp nhận hồ sơ ghi rõ chi tiết từng loại hồ sơ đã nhận. Thời điểm được coi là nhận đủ hồ sơ cho vay là từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ.

+ Ngân hàng tiến hành thẩm định và thông báo kết quả phê duyệt cho vay hoặc không đồng ý phê duyệt cho vay (thời gian thẩm định, phê duyệt cho vay tối đa 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ).

+ Trường hợp phê duyệt cho vay, ngân hàng tiến hành ký Hợp đồng ba bên, lập Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản và thực hiện giao dịch bảo đảm theo quy định.

+ Căn cứ Hợp đồng tín dụng đã ký kết, người vay mở tài khoản tiền gửi để gửi tiềm tiết kiệm hàng tháng. Ngân hàng tiến hành giải ngân đến khách hàng.

8. Giải ngân:

a) Đối với vay vốn để mua nhà ở xã hội: Tiền vay được chuyển khoản cho chủ đầu tư. Mỗi lần giải ngân, người vay gửi Giấy đề nghị giải ngân kèm giấy đề nghị thanh toán hoặc thông báo nộp tiền của chủ đầu tư.

b) Đối với vay vốn để thuê mua nhà ở xã hội: Tiền vay được chuyển khoản cho chủ đầu tư. Định kỳ 6 tháng một lần, người vay vốn gửi Giấy đề nghị giải ngân, có chia giải ngân từng tháng để NHCSXH nơi cho vay làm căn cứ thực hiện.

c) Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Tiền vay được NHCSXH nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận để thực hiện chuyển khoản trả cho đơn vị cung ứng vật tư hoặc chi tiền mặt theo đề nghị của người vay vốn. Số tiền giải ngân lần đầu không quá 50% số tiền phê duyệt, NHCSXH nơi cho vay giải ngân số tiền còn lại khi người vay đã hoàn thành phần thô hoặc trên 50% giá trị dự toán công trình.

9. Trả nợ:

a) Trả nợ gốc:

- Trả nợ gốc được định 12 tháng 1 lần kể từ ngày người vay nhận khoản vay đầu tiên. Kỳ hạn trả nợ gốc được chia theo tháng để người vay vốn thực hiện. Số tiền trả nợ gốc cho mỗi kỳ hạn bằng mức trả nợ hàng tháng do NHCSXH nơi cho vay và người vay đã thỏa thuận nhân với 12 tháng.

- Người vay vốn chưa phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn 12 tháng kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên. Khi kết thúc thời gian ân hạn, NHCSXH nơi cho vay trích chuyển toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi của người vay vốn để thu nợ.

- Khi người vay vốn nhận khoản vay cuối cùng, nếu số tiền vay thấp hơn số tiền được phê duyệt cho vay thì ngân hàng cùng với người vay định lại kỳ hạn trả nợ.

- Người vay vốn có thể trả nợ trước hạn

b) Trả lãi: Lãi tiền vay được tính theo số dư nợ thực tế và thực hiện thu hàng tháng bắt đầu từ tháng sau tháng nhận khoản vay đầu tiên.

* Hàng tháng, người vay vốn chủ động nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi được mở tại NHCSXH nơi cho vay. NHCSXH nơi cho vay thực hiện trích tài khoản tiền gửi của người vay vốn để thu nợ gốc, thu lãi.

* Các mẫu áp dụng xác nhận về điều kiện: Đối tượng, thực trạng nhà ở, thu nhập và cư trú:

1. Giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện thu nhập:

- Mẫu 02/BXD: Áp dụng đối với đối tượng người có công với cách mạng.

- Mẫu 03/BXD: Áp dụng đối với đối tượng: Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động; “công an”, “quân đội”’; cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp Người lao động, Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân, Cán bộ, công chức, viên chức đã được nghỉ chế độ hoặc người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị lập thêm Mẫu 06/BXD tự khai về điều kiện thu nhập.

* Đối tượng người có công cách mạng không cần giấy tờ chứng minh điều kiện thu nhập.

2. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.

- Đối với vay vốn để mua, thuê mua NOXH

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có NOXH xin mua, thuê mua.

+ Đối với trường hợp không có hộ khẩu thường trú theo quy định, phải nộp đầy đủ 03 loại giấy tờ: Bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú; bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn; giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm.

- Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi có đất để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Một số Mẫu biểu đính kèm.

1/. Mẫu số 01 - NOXH - Giấy đề nghị vay vốn

2/. Mẫu số 02 - Mẫu xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở xã hội (Người có công với cách mạng)

3/. Mẫu số 03a, 03b - NOXH - Danh sách đề nghị vay vốn

4/. Mẫu số 03 - Mẫu xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập (Các đối tượng còn lại)

5/. Mẫu số 06 - Mẫu giấy tự khai về điều kiện thu nhập

6/. Mẫu số 11 - Bảng tiêu chí chấm điểm - NOXH

Bảng tóm tắt Chương trình cho vay Nhà ở xã hội

NHCSXH
 
 
 Các tin khác:
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (04/05/2020)
Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động (29/04/2020)
Cho vay Hộ mới thoát nghèo (11/01/2018)
Cho vay Hộ cận nghèo (11/01/2018)
Cho vay đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn (11/01/2018)
Cho vay Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn (11/01/2018)
Cho vay Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (11/01/2018)
Cho vay Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn (11/01/2018)
Cho vay Xuất khẩu lao động (11/01/2018)
Cho vay Giải quyết việc làm (11/01/2018)
Cho vay Học sinh - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (11/01/2018)
Cho vay hộ nghèo (23/01/2018)
Cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi NĐ 75/2015/NĐ-CP (11/01/2018)

        Tìm kiếm

Tìm trong

vbspbinhthuan.org.vn

      Tin mới cập nhật

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2020

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Công đoàn cơ sở

(vbsp.org.vn) Bước chuyển lớn trong nhận thức và hành động

(binhthuan.gov.vn) Tín dụng chính sách xã hội: Trụ cột quan trọng để giảm nghèo và phát triển bền vững

Hoạt động tri ân người có công Cách mạng nhân ngày thương binh liệt sỹ

Lãi suất cho vay
TT Chương trình Lãi suất
(%/năm)
1
Hộ nghèo 6,6
2
Học sinh, sinh viên 6,6
3
Giải quyết việc làm 7,92
Chi tiết>>


Lãi suất huy động
TT Loại tiền gửi Lãi suất
(%/năm)
1
Không kỳ hạn 0,1
2
1 tháng 3,7
3
2 tháng 3,7
4
3 tháng -> dưới 6 tháng 4,0
5
6 tháng -> dưới 9 tháng 4,4
6
9 tháng ->dưới 12 tháng 4,6
7
12 tháng trở lên 6,0
Áp dụng từ ngày 02/7/2020

Đường dây nóng
Điện thoại:
0252 3721.659
Email:
ktktnb@gmail.com

Video phóng sự