Cán bộ, đảng viên Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Thuận học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ VIII BCH TW Đảng khóa XIII

Thực hiện văn bản 1941/CV-ĐUK ngày 30/11/2023 của Đảng Ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Bình Thuận về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Ngày 04/12/2023, tại điểm cầu Đảng ủy NHCSXH tỉnh Bình Thuận và các Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã; Toàn thể đảng viên tại đơn vị đã nghe các đồng chí lãnh đạo Cấp cao của Đảng, Nhà nước phổ biến, quán triệt nội dung các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước bền vững trong giai đoạn mới”; “Phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng đất ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc, văn minh, phát triển”.

Điểm cầu Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Thuận

Điểm cầu PGD NHCSXH huyện Tuy Phong

Điểm cầu PGD NHCSXH huyện Đức Linh

Điểm cầu PGD NHCSXH huyện Hàm Tân

Điểm cầu PGD NHCSXH huyện Hàm Thuận Nam

Điểm cầu PGD NHCSXH huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm cầu PGD NHCSXH huyện Phú Quý học tập (ghép) với Huyện Ủy Phú Quý

Điểm cầu PGD NHCSXH huyện Tánh Linh học tập (ghép) với Huyện Ủy Tánh Linh

Các đảng viên học Nghị quyết trên máy tính cá nhân qua nền tảng: https://meeting.mobifone.vn/HNTW8

n.h.mLiên kết website: