Hội LHPN tỉnh kiểm tra vốn ủy thác từ NHCSXH đối với Hội LHPN huyện và xã Thuận Hòa

Ngày 27/5/2021 Đoàn kiểm tra Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tiến hành kiểm tra hoạt động ủy thác cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021 tại Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thuận Hòa và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. Đoàn kiểm tra của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hà Giang- Trưởng ban Xây dựng Hội Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Ái Phương- Chuyên viên Ban Xây dựng Hội Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Tham dự kiểm tra có Lãnh đạo phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Đây là hoạt động thường xuyên của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhằm giúp cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và xã quản lý chặt chẽ hơn nguồn vốn ủy thác do Hội quản lý.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thuận Hòa báo cáo tình hình hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và xã quản lý; trực tiếp kiểm tra hồ sơ sổ sách theo dõi hoạt động ủy thác, các văn bản triển khai của Hội về hoạt động ủy thác cho vay vốn Ngân hàng chính sách và một số nội dung có liên quan đến hoạt động ủy thác như việc thu- chi phí ủy thác của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện , Hội Liên hiệp phụ nữ xã; kiểm tra việc lưu giữ hồ sơ, sổ sách của các tổ trưởng tổ vay vốn, việc sinh hoạt tổ vay vốn định kỳ hàng tháng, hoạt động giao ban, giao dịch của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ xã và các tổ trưởng…

Qua kiểm tra giúp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ xã nhận thấy những hạn chế thiếu sót và đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung trong công tác quản lý hoạt động ủy thác cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người vay nhận thức đúng ý nghĩa của việc cho vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhắc nhở tổ trưởng duy trì việc sinh hoạt tổ hàng tháng, tham gia giao ban, giao dịch tại xã; huy động hộ vay tham gia gửi tiết kiệm đều hàng tháng để đảm bảo thu hồi nợ theo thời gian quy định; tổ kiểm tra đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, sản xuất giúp thành viên vay vốn nâng cao kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả cao từ nguồn vốn vay góp phần cùng địa phương giảm hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu.

(hamthuanbac.binhthuan.dcs.vn)Liên kết website: