Năm 2023: Trên 39.000 hộ nghèo, đối tượng chính sách vay vốn tín dụng

Chiều ngày 10/1, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Võ Thị Minh Thảo – Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Năm 2023, chi nhánh NHCSXH tỉnh, cấp huyện thường xuyên, chủ động tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 4/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030.

Kết quả, tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/12/2023 đạt 4.678 tỷ đồng, tăng 757 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó nguồn vồn huy động tại địa phương 538 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng nguồn vốn, tăng 36,8 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ thực hiện 23 chương trình tín dụng chính sách đạt 4.669 tỷ đồng với 114 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ, tăng 757 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 99,55% kế hoạch tăng trưởng dư nợ.

Giải ngân vốn tín dụng chính sách đến với người thụ hưởng 

Trong năm qua, toàn tỉnh có trên 39 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền cho vay đạt 1.576 tỷ đồng, vượt 8% so với năm 2022. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh cho trên 7,2 ngàn lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tạo việc làm cho trên 12 ngàn lao động; giúp hơn 5 ngàn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 31 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; cho vay xây dựng mới nhà để ở cho 137 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hỗ trợ mua nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới nhà để ở cho 175 đối tượng có thu nhập thấp; tạo điều kiện cho 22 đối tượng chấp hành xong án phạt tù vay vốn sản xuất kinh doanh… Qua đó, đã góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương các kết quả đã đạt được của chi nhánh NHCSXH tỉnh trong năm 2023. Để triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu NHCSXH tỉnh chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng đến với người dân…

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024, giai đoạn 2024-2030 hoàn thành mục tiêu theo Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 ban hành theo Kế hoạch số 2377 ngày 3/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và nguồn vốn thực hiện cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ…

T.DUYÊNLiên kết website: