NHCSXH các cấp phát huy vai trò đầu tàu trong thực hiện tín dụng chính sách


Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội để hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đạt hiệu quả cao hơn; hàng năm UBND tỉnh và các huyện, thành phố đều bố trí chuyển vốn từ ngân sách ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp NHCSXH tăng thêm nguồn vốn, đáp ứng cơ bản nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Công tác bình xét vay đã được chính quyền địa phương quan tâm, bình xét đúng đối tượng, công khai và dân chủ, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách, công tác phối hợp với NHCSXH trong các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.

Về hiệu quả sử dụng vốn vay của các đối tượng trên địa bàn

Chính sách tín dụng ưu đãi cùng với chương trình phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; góp phần hạn chế tình trạng học sinh sinh viên phải bỏ học do nguyên nhân gia đình gặp khó khăn về tài chính, nhiều hộ gia đình xây dựng được các công trình nước sạch và vệ sinh, nhiều hộ nghèo có nhà ở ổn định, khang trang hơn… bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, khôi phục các làng nghề truyền thống, bộ mặt nông thôn được cải thiện…, tạo được sự phấn khởi, đồng tình trong nhân dân, giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế tại địa phương.

Các chính sách ưu đãi của Chính phủ về tín dụng đã thực sự đi vào cuộc sống người dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; dư nợ cho vay hộ đồng bào dân tộc đến nay đạt trên 337 tỷ đồng với 14,4 ngàn hộ còn dư nợ, chiếm 59,5% tổng số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thời gian qua, Chính phủ rất quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn, thời hạn, lãi suất ưu đãi… cho đồng bào dân tộc. Mặt khác, qua hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tình làng nghĩa xóm tương trợ giúp đỡ lẫn nhau tại địa phương ngày càng gắn bó hơn, các thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn cùng giúp nhau sản xuất kinh doanh để mau chóng thoát nghèo.

Các chương trình cho vay đã góp phần đáng kể vào mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương, đặc biệt tạo điều kiện cho hộ vay chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, sản xuất – kinh doanh sử dụng vốn vay có hiệu quả. Thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm, cho vay sản xuất – kinh doanh vùng khó khăn, các hộ vay vốn mạnh dạn đầu tư vào các dự án trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất – kinh doanh trong việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập ổn định cuộc sống cho gia đình và xã hội.

Về hiệu quả phương thức uỷ thác cho các tổ chức chính trị – xã hội

Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo trong điều kiện phải tinh giản biên chế, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí xã hội, NHCSXH đã thực hiện phương thức quản lý tín dụng chính sách thông qua việc ủy thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng cho 04 tổ chức chính trị – xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên). Đến nay, NHCSXH tỉnh đã ủy thác cả 18 chương trình tín dụng chính sách qua 04 Hội đoàn thể. Các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác chính là cầu nối giữa Nhà nước và Nhân dân thông qua việc tổ chức thành lập và chỉ đạo hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở, từ đó cộng đồng người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận với dịch vụ tín dụng ưu đãi một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, các Hội, đoàn thể cùng với Trưởng thôn trực tiếp tham gia vào việc bình xét cho vay, kiểm tra giám sát hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn và việc sử dụng vốn của hộ vay; ngoài ra, còn phối hợp với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, áp dụng các chương trình khuyến nông, khuyến ngư vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế; từ đó, đồng vốn ngân hàng đầu tư mang lại hiệu quả, giúp hộ vay cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, thông qua phương thức ủy thác cho vay, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội, đoàn thể thường xuyên tiếp xúc với hội viên, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên; đồng thời tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào Hội, từ đó góp phần đưa tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Đến 30/6/2019, 04 tổ chức chính trị – xã hội đang quản lý 2.382 Tổ Tiết kiệm và vay vốn với dư nợ uỷ thác đạt 2.604 tỷ đồng/100,1 nghìn hộ, chiếm 99,85% tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh, trong đó: Hội Nông dân quản lý 735 tỷ đồng/28,4 nghìn hộ, tăng 246 tỷ đồng so với cuối năm 2014; Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 1.034 tỷ đồng/40,3 nghìn hộ, tăng 318 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh quản lý 453 tỷ đồng/16,7 nghìn hộ, tăng 185 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên quản lý 383 tỷ đồng/14,7 nghìn hộ, tăng 183 tỷ đồng so với cuối năm 2014.

Về điểm giao dịch và Tổ giao dịch lưu động tại xã, phường, thị trấn.

Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tiết giảm thời gian và các chi phí đi lại giao dịch của người vay, thực hiện dân chủ, công khai việc cho vay vốn tín dụng chính sách, tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách, NHCSXH tổ chức giao dịch tại xã, phường, thị trấn được thực hiện tối thiểu một tháng một lần vào ngày cố định trong tháng. Đến nay, toàn tỉnh đã mở 127 Điểm giao dịch xã hoạt động tại 127 xã, phường, thị trấn; việc phục vụ nhân dân tại xã là một phương thức hoạt động đặc thù riêng có của NHCSXH, đang phát huy hiệu quả rất tích cực

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn một số hạn chế như: Cấp ủy, chính quyền địa phương một số nơi tuy có quan tâm nhưng chưa chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Một vài nơi, cán bộ được phân công thực hiện tín dụng chính sách chưa thực hiện tốt công tác báo cáo, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện Hội đồng quản trị (đặc biệt là vai trò tham mưu, giúp việc của cán bộ giảm nghèo, cán bộ tín dụng đối với Chủ tịch UBND cấp xã), công tác phối hợp giữa Hội, đoàn thể và NHCSXH chưa chặt chẽ, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác (nhất là cấp xã), chưa thường xuyên kiểm tra hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn cũng như kiểm tra việc sử dụng vốn của hộ vay; công tác củng cố kiện toàn hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn chưa kịp thời; chưa chủ động đôn đốc hộ vay trả nợ khi đến hạn, nhất là nợ đến hạn theo phân kỳ,…

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tích cực, chủ động thực hiện tốt Chương trình hành động số 33-NQ/TU ngày 24/02/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2620/KH-UBND ngày 05/8/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kế hoạch số 4909/KH-UBND ngày 04/12/2017 về triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và địa phương nhằm tạo thuận lợi nhất để người nghèo tiêp cận các sản phân, dịch vụ từ NHCSXH. Bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội, đồng thời tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội: Đề nghị các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội, các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước ủy thác vốn, đóng góp vốn tự nguyện hoàn lại hoặc không hoàn lại thông qua NHCSXH để chung tay tạo lập nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi, phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống góp phần vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững./.

Đinh Tiến – btgtu.binhthuan.dcs.vnLiên kết website: