Chung sức đưa chính sách nhân văn đi vào cuộc sống

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách nhân văn, ý nghĩa, được xem là cánh cửa để mở ra một cuộc đời mới cho những người lầm đường lạc lối, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, xây dựng kinh tế, làm lại cuộc đời.

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 16/5/2024, UBND huyện Đức Linh ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Công an huyện Đức Linh đã chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiến hành khảo sát người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn trên địa bàn, kiểm tra đối chiếu với các điều kiện, đối tượng vay vốn theo quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg. Định kỳ vào 05 ngày đầu tiên của tháng, Công an cấp xã lập và gửi danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện để thẩm định, hướng dẫn hồ sơ vay vốn.

Công an xã Nam Chính thăm hỏi, động viên, khảo sát nhu cầu vay vốn của người chấp hành xong án phạt tù

Nhận thức rõ chính sách tín dụng ưu đãi cho người chấp hành xong án phạt tù là chính sách mới, rất nhân văn, thiết thực để người chấp hành xong án phạt tù sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội, Công an huyện Đức Linh thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: tổ chức phát tờ rơi, treo băng rôn, pano hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù đăng ký vay vốn; phối hợp với Trung tâm Truyền thông – Văn hóa và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền 02 lần/ngày về các quy định của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg trên các cụm loa tại địa bàn huyện; qua đó, góp phần giúp cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương được tiếp cận với chính sách nhân văn này. Với những nỗ lực trên, trong 06 tháng triển khai thực hiện, trên địa bàn huyện Đức Linh có 09 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất kinh doanh (trồng cây, chăn nuôi bò, mua xe máy cày….) với mức vay 100.000.000 đồng/người, đứng thứ 2 toàn tỉnh về chương trình tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù.


Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Linh hướng dẫn thân nhân người chấp hành xong án phạt tù làm thủ tục vay vốn

Trong thời gian tới, Công an huyện Đức Linh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chính sách, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ để người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn và sử dụng có hiệu quả vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Thị Thu, Công an huyện Đức Linh
(https://congan.binhthuan.gov.vn/Error.aspx?aspxerrorpath=/chung-suc-dua-chinh-sach-nhan-van-di-vao-cuoc-song-N2458.aspx)Liên kết website: